Τύπος και περιεχόμενο βεβαιώσεων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 797 – 01/03/2021 η υπ’ Αριθμ. Α 1035 – 23/02/2021 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.”