Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 36133-17/04/2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-“.

Με βάση την ως ανω Εγκύκλιο, επέρχονται εκ νέου μεταβολές στην διαδικασία συνεδρίασης του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου, όπως και στα όργανα διοίκησης των δήμων και των περιφερειών.