Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 41109/09-05-2023 Εγκύκλιος, του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον “Τρόπο συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023”.