Τροποποιήσεις χρηματοδότησης παιδικών σταθμών Ο.Τ.Α.

Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ11/οικ. 13591/476 (ΦΕΚ Β’ 1174 – 6/4/2020), προστίθενται ως δικαιούχοι χρηματοδότησης βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, Δήμοι και νομικά τους πρόσωπα που διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τους.

Τα νέα τμήματα πέρα των έως τώρα προβλεπόμενων, δύναται να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν τέτοιες δομές.

Επιπλέον, αυξάνεται το ποσό και ο αριθμός νέων τμημάτων χρηματοδότησης στις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ voucher και διαθέσιμων θέσεων.

Τελική ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος ορίζεται η 31/12/2020.

Για διευκόλυνσής σας, επισυνάπτεται η ΚΥΑ Αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620 (ΦΕΚ Β’ 1409 – 25/04/2018)