Τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ.14175 – 12/7/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»”.

Οι τροποποιήσεις που παρουσιάζει η παρούσα Απόφαση, επικεντρώνονται σε θέματα πειθαρχικού δικαίου και νομικής υποστήριξης και σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων.