Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. : 824/25.11.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας με τίτλό: “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Η Απόφαση καταλαμβάνει τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτό, καθώς και το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 824/25.11.2021 (ΦΕΚ 5480/25.11.2021 τεύχος Β’) ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.