Τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Με το Άρθρο 76 του Νόμου 4921/2022 (ΦΕΚ Α’ 75/18-04-2022), επέρχονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας Ακινήτων (άρθρο 24 παρ. 18 του ν.2130/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4915/2022) και προβλέπεται ότι:

  1. η εναλλακτική δυνατότητα του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος για καταβολή εγγύησης μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής από Τ.Α.Π., εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης,
  2. οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό (εγγύηση) στον οικείο δήμο (και όχι στον συμβολαιογράφο),
  3. το καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος,
  4. η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οικείου δήμου ανήκει στον μεταβιβάζοντα (και όχι στον συμβολαιογράφο),
  5. καταργείται η δυνατότητα παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.