Τροποποίηση των Οδηγιών κατάρτισης Προϋπολογισμού Δήμων έτους 2023

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5742- 9/11/2022, η Υπ’ Αριθμ. 73436 – 07/11/2022 Κοινή υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ Αρ. 49039/2022 Απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 Απόφασης» (Β’ 3976).”.

Συγκεκριμένα, η περ. 1 της υποπαρ. Α.1 της παρ. Α. «Τμήμα του προϋπολογισμού Εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις» του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2023» της υπ’ αρ. 49039/2022 Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δεκατρία (13).».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.