Δυνατότητα απαλλαγής ή αναστολής ή αναβολής λιμενικών τελών από 1/3/2020 έως 31/10/2020 βάσει της Τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.:3111.2-1/37905/2020 – 19/6/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: “Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.02.2017 περί παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών-Ενημέρωση των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων για τη δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/697 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε”

Επισυνάπτεται ο σχετικός Κανονισμός.