Τροποποίηση του “Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2424 – 18/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 44689 – 12/05/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.» (Β’ 414)”.