Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις»

Δημοσιεύτηκε η υπ´ Αριθ. Πρωτ.: 33025- 28/04/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις»”.

Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).