Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 Απόφασης για την Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2757-28/06/2021, η υπ’ Αριθμ. 27152 οικ. Φ.700.19 – 24/06/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης, με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”»(Β’ 2233)”.