Τροποποίηση της ΚΥΑ, σχετικά με την Άδεια και τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2541/18-04-2023, η υπ’ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.39283/12-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).”.