Τροποποίηση της ΚΥΑ, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 520 – 02/02/2023, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/ 8-6-2022 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».”

Συγκεκριμένα:

  1.  Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 1 αναμορφώνεται ως εξής:
    «β) να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,»
  2. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
    «β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης α), ή»
  3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 διαγράφεται.