Τροποποίηση της ΚΥΑ για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4081- 06/09/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54108 – 06/09/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Προστασίας του Πολίτη- Εθνικής Άμυνας- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183), Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/ Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 2890) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’ 3491) κοινές υπουργικές αποφάσεις.”.