Τροποποίηση της ΚΥΑ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1923 – 18/04/2022, η Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695 – 15/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινής υπουργικής Απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και Προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 40238/28.9.2017 (Β’ 3759) κοινή υπουργική Απόφαση”.