Τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακού προγραμματισμού των ΦΓΚ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1022 – 04.03.2022, η υπ’ αριθ. 2/80123/ΔΛΤΠ – 14.02.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 05.02.2021 (Β’ 604) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών“.