Τροποποίηση της Απόφασης για την διαδικασία επιβολής προστίμων για παραβάσεις επί διατάξεων Πυροπροστασίας.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2833 – 07/06/2022, η Υπ’ Αριθμ. 29321 οικ. Φ.700.19 – 06/06/2022 Κοινή υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο την: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα την: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών Διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β’ 2233).”.