Τροποποίηση, σχετικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενασχόληση μακροχρόνια ανέργων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3157/12-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 45580/04-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.”.

Σύμφωνα με την Ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, επισημαίνονται τα εξής:

  • Με το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών μπορούν να είναι δικαιούχοι και φορείς του δημοσίου τομέα αλλά και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
  • Αναδιατυπώνεται επίσης, η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 7 της ως άνω Απόφασης ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και ορίζεται ότι εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης. 
  • Επιπρόσθετα, ορίζεται η  δυνατότητα επιμήκυνσης της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες (αντί 30 μέρες), ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.