Τροποποίηση, σχετικά με το Αποδεικτικό Ενημερότητας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6520/15-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.Α.1181/15-11-2023  Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022,Α’ 206)» (Β’ 6129).”.

Σύμφωνα με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση γίνεται προσθήκη νέων λειτουργιών στην ψηφιακή εφαρμογή, για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και για την είσπραξη χρημάτων, από 30-11-2023 στην περίπτωση ύπαρξης περιοδικών απαιτήσεων.