Τροποποίηση, σχετικά με τις Ιδρύσεις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3439/23-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 55874/Δ3/19-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα την ” Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 103691/Δ3/26-8-2022 (Β’ 4583) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023»”.