Τροποποίηση, σχετικά με τη Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την ενίσχυση της διαφάνειας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5163/23-08-2023  η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 35717 ΕΞ 2023/03-08-2023 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων”.