Τροποποίηση, σχετικά με τη λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Τυπογραφείου

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1360/26-02-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 603/26-02-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 449/28.12.2023 (Β’ 7710) κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας περί λειτουργίας Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Τυπογραφείου”.