Τροποποίηση, σχετικά με τη διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5072/16-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 31 ΕΞ 2023/11-08-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.”.