Τροποποίηση, σχετικά με την Ρύθμιση θεμάτων για τις Διαδικασίες Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3159/12-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. 72840 ΕΞ 2023/10-05-2023 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).”.