Τροποποίηση, σχετικά με την Παράταση στοιχείων Δαπανών για τα έτη 2012-2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:  23532 ΕΞ 2023/12-05-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)”, με το οποίο γνωστοποιείται η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 19313 ΕΞ 2023/12-04-2023 Απόφαση του Υπουργο0ύ Επικρατείας.

Με βάση το παραπάνω Έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

-Δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν εκτελέσει δίχως σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Απεναντίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα.

Η προθεσμία Υποβολής Δαπανών  παρατείνεται μέχρι και τις 30-06-2023, στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων   https://mef.diavgeia.gov.gr/.