Τροποποίηση, σχετικά με την Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού Προϋπολογισμού

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3701/08-06-2023 η Υπ’ Αριθμ. 2/48956/ΔΠΓΚ/01-06-2023 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/
17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881).”.