Τροποποίηση, σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των Δαπανών των Επιχορηγούμενων Φορέων

Τροποποίηση, σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των Δαπανών των Επιχορηγούμενων Φορέων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2634/21-04-2023 η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 19313 ΕΞ 2023/12-04-2023 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων”.