Τροποποίηση στην Εγκύκλιο για τα νέα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6329 – 30/12/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927 – 30/12/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00»”.

Η εν λόγω Απόφαση, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «Σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το αρμόδιο όργανο του Δήμου στα όρια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλει, πριν προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, να λάβει βεβαίωση από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι ο χώρος του καταστήματος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας. Το όργανο του Δήμου, οφείλει να απέχει από την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου μέχρι να λάβει τη βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής, ότι ο χώρος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας».