Τροποποίηση Πράξης, σχετικά με την Επιχορήγηση Δήμων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 35158/24-04-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την ” Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ &ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»”.