Τροποποίηση Κ.Υ.Α. σχετικά με το “Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ.πρωτ.Δ11/οικ. 44222/1908 – 29/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Επικράτειας, με τίτλο: “Τροποποίηση της με αρ. Δ11 / οικ. 32940 / 1376 /14-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄3538), όπως ισχύει.”.