Τροποποίηση ΚΥΑ, σχετικά με την Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2531/18-04-2023 η υπ’ Αριθμ.Πρωτ.: 58782 ΕΞ 2023/11-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού”.