Τροποποίηση ΚΥΑ για την χρηματοδότηση Δήμων και νομικών προσώπων για την ίδρυση τμημάτων βρεφικής/παιδικής φροντίδας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2152 – 03/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 40067 – 29/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του Προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409).”.

Συγκεκριμένα, στην υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής :
«6. Οι δικαιούχοι της παρ. 2.1 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος το αργότερο έως τις 31.10.2022 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31.12.2022, οπότε και λήγει οριστικά το πρόγραμμα.
7. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος εντός των προθεσμιών της παρ. 6, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα καταβληθέντα σε αυτούς ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ποσά αυτά καταλογίζονται σε βάρος των ανοικείως λαβόντων και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
8. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα της χρηματοδότησης που έλαβε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.».