Τροποποίηση ΚΥΑ για την χρηματοδότηση Δήμων και νομικών προσώπων για την ίδρυση τμημάτων βρεφικής και παιδικής φροντίδας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6743 – 27/12/2022, η υπ’ Αριθμ. 124895 – 23/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών, με θέμα την: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.04.2018 κοινής υπουργικής Απόφασης: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409).”.

Συγκεκριμένα, η Παρ. 6 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.04.2018 Κοινής υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι δικαιούχοι της παρ. 2.1 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος το αργότερο έως τις 30.11.2023 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31.12.2023, οπότε και λήγει οριστικά το Πρόγραμμα.».