Τροποποίηση διαδικασίας χορήγησης και περιεχομένου του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3 – 04/01/2021 η υπ΄ Αριθμ. οικ.42/6 – 04/01/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e – Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1559).”.