Τροποποίηση διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Δημοσιεύτηκαν:

  • σε ΦΕΚ Β’ 4073 – 22/9/2020 η υπ’Αριθμ. ΓΔΟΥ218 – 15/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).”
  • σε ΦΕΚ Β’ 4074 – 22/9/2020 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 219 – 15/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729) .”