Τροποποίηση Απόφασης σχετικά με την υποβολή των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6252/31-10-2023 η Υπ’ Αριθμ. Α.1171/31-10-2023 Απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β’ 5380).”.