Τροποποίηση Απόφασης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση πληγέντων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚΒ’ 5761/03-10-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 20743/ΓΔστ1/03-10-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».”.

Σύμφωνα με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο εντός σαράντα πέντε ημερών, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.