Τροποποίηση Απόφασης σχετικά με την Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6243/30-10-2023 η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ.2/95484/ΔΠΓΚ/26-10-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/ 17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881).”.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, στον κρατικό προϋπολογισμο εγγράφονται  νέος πεμπτοβάθμιος και νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων.