Οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων – Τροποποίηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5571 – 17/12/2020 η υπ’ Αριθμ. 86066 – 9/12/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τίτλο: “Μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6735/2020 (Β΄3170) απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253)».”.