Τροποποίηση Απόφασης, σχετικά με την Αντιμετώπιση Φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σε Φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2561/19-04-2023, η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ.6766/ 19-04-2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6- 4ΘΨ) Απόφασης με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου”. Συγκεκριμένα:

Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 και τον ν. 4443/2016».

Η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πέραν της ενεργειών της παρ. 3, διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτίως καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/ 946/οικ.858/19.1.2023 Απόφαση.