Τροποποίηση Απόφασης περί υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5163- 05/11/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69461 – 05/11/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εθνικής Άμυνας- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Προστασίας του Πολίτη- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»”.