Τροποποίηση Απόφασης περί υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2196- 05/05/2022, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 23985 – 03/05/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού Μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4207).”.