Τροποποίηση Απόφασης, Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5270/30-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 71339/30-08-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας»”.