Τροποποίηση απόφασης Επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 22096 – 23/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 81783/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».”