Τροποποίηση Απόφασης για τις προτάσεις ένταξης στο πλαίσιο Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ Β’ 931/23.2.2023, η υπ’ Αριθμ. 346/16.02.2023 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία τροποποιείται η Υπ’ Αριθμ. 2545/10.10.2022 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 5361/17.10.2022) και ορίζεται ότι:

  • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Α (Περιγραφή Φορέα, Περιοχής Παρέμβασης, SWOT Ανάλυση και Ιεράρχηση Αναγκών, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I), λήγει στις 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00 (αντί για 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00).
  • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Β (Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, Υπο-Παρεμβάσεις και Χρηματοδοτικό Πλάνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), λήγει στις 31/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00 (αντί για 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00).

Οι παραπάνω προθεσμίες, αφορούν στους Φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνητικών Δικαιούχων, που μεταξύ άλλων είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  για υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).