Τροποποίηση Απόφασης για την Οργάνωση και Τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2877 – 07/06/2022, η υπ’ Αριθμ. 21540 ΕΞ 2022 – 02/06/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την: “Τροποποίηση της υπ΄ Αρ.32066/13.11.2020 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν.4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).”.