Τροπολογία ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με θέματα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων Τροπολογία για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Η Τροπολογία αφορά μία σειρά σημαντικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Παρατείνεται έως 30/06/2021 η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 2: Διαγράφονται οφειλές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχουν τελεστεί πριν την 23η/2/.2007.

Άρθρο 3: Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέχρι του ποσού των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.

Άρθρο 4: Η Οικονομική Επιτροπή θα μπορεί κατά την κρίση της να αποφασίζει για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών.

Άρθρο 5: Τροποποιείται το αρ.202 του ν.3463/2006 αναφορικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.

Άρθρο 6: Έως 30/06/2021, οι ΔΕΥΑ μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.

Άρθρο 7: Κατά παρέκκλιση έως 31/10/2021, διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8: Παράταση έως 30/06/2021, της δυνατότητας ανάθεσης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 9: Παράταση έως 30/06/2021 της δυνατότητας προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας.