Διευκρινήσεις για την τρίμηνη παράταση στις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., λόγω COVID-19

Σε συνέχεια του Νόμου 4876/2021,  δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 96128 / 27-12-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Στην Απόφαση, αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών του προσωπικού που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, για την αποτροπή διάδοσης του COVID-19, από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-3-2022. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους (προστίθεται και η τρέχουσα τρίμηνη παράταση), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.