Το νέο Έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2063/26-04-2022, η υπ΄ Αριθμ. Α. 1052-20/04/2022 με τίτλο: “Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του Άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Έντυπο Ν) και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013″.